Na podlagi 47. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 58/2010, 20.7.2010) je občinski svet Občine Črenšovci na svoji 2. seji 20. 11. 2014 imenoval naslednje člane Vaškega odbora Žižki:
Petra Gabor, Žižki 37 – GSM: 051 611 315
Anton Horvat, Žižki 67 – GSM: 041 717 054
Miha Horvat, Žižki 31/g – GSM: 031 391 011
Mojca Makovec Haložan, Žižki 23 – GSM: 041 722 788
Dušan Utroša, Žižki 73 – GSM: 041 591 625
Vladimir Žalik, Žižki 31/k – GSM: 041 340 572

Povezava do zapisnikov sej vašega odbora Žižki >>>

Na 1. seji vaškega odbora Žižki (11. 12. 2014) je za predsednika vaškega odbora Žižki bil soglasno izbran Miha Horvat.
Na 6. seji vaškega odbora Žižki (14. 06. 2015) je bila za predsednico vaškega odbora Žižki soglasno imenovana Mojca Makovec Haložan.
Mandat članov vaškega odbora Žižki traja 4 leta oz. do naslednjih lokalnih volitev.

Povzetek iz Statuta Občine Črenšovci
7. Vaški odbori
47. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja krajanov oziroma vaščanov pri opravljanju javnih zadev v občini,
ustanovi občinski svet kot svoja posvetovalna telesa:
– vaški odbor Črenšovci,
– vaški odbor Dolnja Bistrica,
– vaški odbor Gornja Bistrica,
– vaški odbor Srednja Bistrica,
– vaški odbor Trnje in
– vaški odbor Žižki.

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem območju,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– organizirajo tradicionalna praznovanja ob dnevu žena oz. materinskem dnevu in miklavževanju,
– sodelujejo z društvi v posameznem kraju in pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah.

Člane vaških odborov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje in razrešuje občinski svet.
Število članov posameznega vaškega odbora šteje od pet do sedem clanov, od katerih so člani praviloma imenovani iz vrst članov občinskega sveta po domicilnem (krajevnem) principu, ostali člani pa iz vrst občanov s področja posamezne vasi. Če kraj po svetniškem principu ni zastopan v občinskem svetu se v odbor imenujejo občani s področja posameznega kraja.
Vaški odbor na svoji prvi seji imenuje predsednika izmed članov vaškega odbora.