Na podlagi 47. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 58/2010, 20.7.2010) je občinski svet Občine Črenšovci na svoji 2. seji 16. januarja 2019 imenoval naslednje člane Vaškega odbora Žižki:
Peter Cigut, Žižki 109a
Gašper Horvat, Žižki 67
Miha Horvat, Žižki 31g
Roman Kolenko, Žižki 21
Mojca Makovec Haložan, Žižki 23
Irena Nerad, Žižki 50a
Patricija Recek, Žižki 31a

Povezava do zapisnikov sej vašega odbora Žižki >>>

Na 1. seji vaškega odbora Žižki (28. 1. 2019) je za predsednika vaškega odbora Žižki bil soglasno izbran Miha Horvat.
Mandat članov vaškega odbora traja 4 leta oziroma do naslednjih lokalnih volitev.

Povzetek iz Statuta Občine Črenšovci
7. Vaški odbori
47. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja krajanov oziroma vaščanov pri opravljanju javnih zadev v občini,
ustanovi občinski svet kot svoja posvetovalna telesa:
– vaški odbor Črenšovci,
– vaški odbor Dolnja Bistrica,
– vaški odbor Gornja Bistrica,
– vaški odbor Srednja Bistrica,
– vaški odbor Trnje in
– vaški odbor Žižki.

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem območju,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– organizirajo tradicionalna praznovanja ob dnevu žena oz. materinskem dnevu in miklavževanju,
– sodelujejo z društvi v posameznem kraju in pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah.

Člane vaških odborov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje in razrešuje občinski svet.
Število članov posameznega vaškega odbora šteje od pet do sedem clanov, od katerih so člani praviloma imenovani iz vrst članov občinskega sveta po domicilnem (krajevnem) principu, ostali člani pa iz vrst občanov s področja posamezne vasi. Če kraj po svetniškem principu ni zastopan v občinskem svetu se v odbor imenujejo občani s področja posameznega kraja.
Vaški odbor na svoji prvi seji imenuje predsednika izmed članov vaškega odbora.